BPW Informacja o ochronie danych osobowych / Drukarnie Bauer Media
BPW Informacja o ochronie danych osobowych
Rekrutacja
 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy.
  Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były  przetwarzane także:

 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego  (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)

 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 2. Jednocześnie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Bauer Print Wykroty Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Motorowa 1 (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe:
Bauer Print Wykroty Sp. z o.o., Sp. k., Wykroty ul. Wyzwolenia 54, 59 730 Nowogrodziec
lub rodo.bpw@bauer.pl
Inspektor Ochrony Danych – IOD@bauer.pl
 1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:

 • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;

 • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.

 1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.

 3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, także że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

© Wydawnictwo Bauer Sp. z.o.o. Sp.k.
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej